1

Téma: Privlač na Poprade

[/2. Rieka POPRAD – číslo 2 A ]
                   4–1950–6–1

– rybársky revír: Hraničná voda
– dĺžka revíru: 3,5 km/5,1km podľa mojich informacií/
– úsek začína od sútoku Chotarného potoka pod obcou Ruská Voľa nad Popradom v smere dolu tokom, ktorý tečie pod Orlovskou Magurou cez údolie Kurčín
– úsek končí na sútoku Smrečanského potoka na Zadnom Kurčíne/ označený informačnou tabuľou/
– lov povolený privlačov :
   - Pstruha potočného a dúhového od 16.4 do 31.8
   – lov hlavátky možný pre držiteľov hlavatkových povolení od 1.9 do 31.12
   – je zakázané používať blyskáč väčší ako číslo 3 a vobler s telom väčším ako 8cm
   – lov rýb možný s povolením na vody lipňové, to sa nevzťahuje na lov hlavátky
   – zákaz lovu na mŕtvu rybku!!
Rieka v tomto úseku je štátnou hranicou SR s Poľskom.
Na tomto úseku je povolený lov prívlačou od 16. apríla do 31. augusta s použitím blyskáčov do veľkosti č.3 a voblerov s dĺžkou tela do 8 cm z dôvodu výskytu hlavátky!!!

     [/1. Rieka POPRAD – číslo 2 B ]
                   4–1951–6–1

– rybársky revír :Vnútroštátna voda
– dĺžka revíru: 14,6 km
– úsek začína od Údolského mosta v smere dolu tokom, ktorý tečie vedľa obci Plavnica, Hromoš,        Plaveč, Ľubotín, Orlov, Čirč
– úsek končí pri sútoku Chotarného potoka pod obcou Ruská Voľa nad Popradom
– lov rýb možný s povolením na vody lipňové, to sa NEvzťahuje pre lov hlavátky
– lov hlavátky možný LEN pre držiteľov vnútroštatných hlavatkových povolení od 1.11 do 31.12 -
- Spôsob lovu :
            - na mŕtvu rybku / iba  na Vnútroštátnej vode /,
            - prívlač s umelou  nástrahou

Petrov Zdar.
Ps:Ak ma niekto iný názor ,tak si ho rad prečítam.

2

Re: Privlač na Poprade

Pozdravujem priatelia.Takže poďme k tomu lovu na lipň. vode.

Na tabuli,kt. označuje revír daného lipňoveho revíru je aj označenie ,,s výskytom hlavátky". Načo to tam asi je ??? Do počtu ???
Vo zväz.lipň.poriadku máte krásnu vetu,čierne na bielom,kt. vraví-,, Zväzové lipňové povolenie neoprávňuje jeho držiteľa LOVIŤ a privlastňovať si hlavátku podunajskú " .Je to napísané na druhej strane vo všeobec.zákaze lovu rýb pre vody lipňove!!!
Lipňová voda na hranici :
Prívlač povolená od 16.4 do 31.8.
Hlavátku môžu LOVIŤ a privlastniť si IBA držitelia hlavatk.povolení v čase od 1.9-31.12 na nástrahy ..vid.podľa zákona.
Lov hlavátky je lov kráľovny naších vôd /my to nazývame ,,Svadba " /
Ked chytíme experta na lipňovej vode s 35. vláscom a  s 20a viac cm jalcom v diere ,kde sedí hlavaňa,určite chytá štuku alebo pstruha.Však!!!! Toto skončilo. Rovnaký meter na každého !!!
,, V zmysle Zákona o rybárstve č. 139/2002 Z.z. a jeho vykonávacej vyhlášky sa každý člen svojim vstupom do Slovenského rybárskeho zväzu zaväzuje plniť si povinnosti vyplývajúce mu zo Stanov SRZ, ktoré boli schválené VII. Snemom SRZ s platnosťou od 21. novembra 1998 a doplnené zmenami schválenými mimoriadnym snemom SRZ, ktoré
nadobudli platnosť dňa 6. decembra 2003.
Svojim dobrovoľným vstupom do SRZ berie člen na seba aj zodpovednosť za porušovanie a neplnenie si povinnosti vyplývajúcich mu zo „Stanov SRZ“, všeobecných právnych noriem a predpisov týkajúcich sa výkonu rybárskeho práva s tým, že ponesie z toho plynúce následky.
V zmysle § 6 ods. 2, písm. d Stanov SRZ je člen povinný riadiť sa stanovami zväzu, dodržiavať zákony, rybárske poriadky a všeobecne záväzné predpisy súvisiace s výkonom rybárskeho práva.
Podľa platnej právnej úpravy na území Slovenskej republiky          „neznalosť zákona neospravedlňuje“ z čoho vyplýva, že zodpovednosť za porušenie ustanovení zákona alebo vyhlášky a následky s tým súvisiace ponesie aj ten, kto tento zákon a vyhlášku neovláda, alebo ovláda nedostatočne, zákon alebo vyhlášku poruší, alebo
nedodrží a to či úmyselne alebo opomenutím.
Na rozdiel od iných osôb, povinnosťou člena SRZ je dokonale poznať a ovládať znenie „Zákona o rybárstve“ a jeho vykonávacej vyhlášky, riadiť sa nimi a dodržiavať ich. "
My sme tu nato,aby sme túto rybu chránili a nie drancovali.Budem rád,ked moji synovia si za pár rokov zachytajú hlavátku tak,ako ja teraz.Máme nárok  ako RS v dôvodnom podozrení odstaviť Vás pri love a riešiť to v rámci našich kompetencii,ktoré nebudú trvať par dní,ale par týždňov !!! Nehľadajte zbytočne ,,medzeru v zákone ",pretože každý ma nato svoj názor a existuje aj množstvo výkladov /nejednotných samozrejme/.
Lov  prívlačou, v mesiacoch november a december, je povolený iba držiteľom  povolenia na lov hlavátky!
RS 4321