Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia ORLOV

                       U Z N E S E N I E

z členskej schôdze MO SRZ ORLOV konanej dňa 24.3.2018

Členská schôdza MO SRZ v ORLOVE

K o n š t a t u j e, že vytýčené úlohy v pláne práce na rok 2017 a uznesenie
z členskej schôdze boli splnené. Niektoré úlohy z dôvodu vybavovania cez
miestne a štátne inštitúcie ostávajú v platnosti aj naďalej.

S c h v a ľ u j e :

a/ Správu o hospodárení výboru MO SRZ v Orlove za rok 2017
b/ Správu o hospodárení za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok
2018
c/ Správu kontrolnej komisie za rok 2017
d/ Správu hospodára o stave a pláne zarybnenia
e/ Voľbu nového výboru MO SRZ Orlov a voľbu
členov kontrolnej komisie

Ukladá :


1. Dbať na dobrý zdravotný stav rýb, zabezpečiť dostatok krmív a liečiv. Osobne preberať
násadové ryby od dodávateľov, sledovať znečistenie vôd, zabezpečiť účasť funkcionárov
MO na vodoprávnych konaniach pri ťažbe riečneho materiálu a pri jednaniach o výstavbe
MVE na rieke Poprad.
Termín : rok 2018 Zodpovední : predseda MO, hospodár MO a
pri preberaní rýb člen kontrol-
nej komisie


2. Každý člen MO SRZ v Orlove, okrem členov MO nad 62 rokov, telesne postihnutých, žien
a študentov do 18 rokov, odpracuje 5 brigádnických hodín pre MO. Člen, ktorý brigádu
neodpracuje uhradí 50,- € na účet MO SRZ Orlov ako príspevok na zarybnenie.
Termín : rok 2018 Zodpovední: všetci členovia MO SRZ

3. Členom MO SRZ dodržiavať čistotu okolo rybníkov, vodných plôch a vodných tokov.
Prinesený, ale taktiež vyzbieraný odpad na mieste lovu, neponechávať vo vreciach pri
vodnej ploche, ale tento po ukončení lovu uložiť na miesta k tomu určené.
Termín : rok 2018 Zodpovední : všetci členovia MO SRZ

4. Členom výboru a členom MO využívať súkromné motorové vozidlá na plnenie úloh
v rámci MO, len po predchádzajúcom súhlase štatutárov MO. Úhradu účtovať podľa
platných predpisov.
Termín rok 2018 Zodpovední : členovia výboru a členovia MO

5. Správcom chát a pokladníkovi MO za ubytovanie na chatách vyberať poplatok vo výške :
Chaty : Orlov a Andrejovka od členov MO a ich rodinných príslušníkov 2,- € za noc, od
nečlenov MO 4,- € za noc. Deti do 10 rokov za ubytovanie neplatia.
Termín : rok 2018 Zodpovední : správcovia chát

6. Rozvíjať dobré susedské vzťahy medzi MO SRZ Orlov a PZW Kolo Muszyna v PR a MO SRZ
Stará Ľubovňa.
Termín : rok 2018 Zodpovední : Predseda MO

7. Vykonávať zarybňovanie revírov MO v súlade so schváleným plánom zarybnenia na rok
2018. Zarybňovanie jednotlivých revírov vykonávať proporcionálne, podľa množstva
úlovkov, predaných povolení a podľa množstva vybraných finančných prostriedkov.
Termín : rok 2018 Zodpovední : Hospodár MO a výbor MO

8. Účelne a hospodárne nakladať s finančnými prostriedkami MO v roku 2018 s dôrazom na
plánované položky v rozpočte a podľa potreby zrealizovať presuny finančných
prostriedkov v rámci jednotlivých kapitol, pritom hospodáriť tak, aby hospodársky
výsledok za rok 2018 nebol v strate.
Termín : rok 2018 Zodpovedný : predseda MO

9. Viesť evidenciu členov, vydaných povolení a úlovkov v elektronickej podobe.
Termín : rok 2018 Zodpovední: predseda, tajomník a hospodár MO

10. Zorganizovať rybárske preteky pre deti MO v love pstruha dúhového na pstruhovom
rybníku na Deň detí. Podľa tohto termínu zarybniť pstruhový rybník pre potreby tejto
súťaže.
Termín : v texte Zodpovední : výbor MO

11. Zaplatené členské a zaplatené povolenia na lov rýb, ak tieto nebudú vybrané do 31.8
v bežnom roku, tieto finančné prostriedky zostávajú v organizácii a budú použité na nákup
rýb.
Termín: v roku 2018 Zodpovedný : predseda MO


12. V roku 2018 realizovať zarybnenie revírov MO SRZ Orlov v objeme minimálne 51%
z celkovej sumy vyzbieraných finančných prostriedkov.
Termín : priebežne v roku 2018 Zodpovední : výbor MO a kontrolná komisia
Prítomní: 145 hlasovalo : za : 144 proti : 0 zdržalo sa : 1


13. Členská schôdza ukladá tajomníkovi MO SRZ Orlov, cez administrátora na webovej
Stránke organizácie zverejňovať jednotlivé výpisy uznesení, s menami členov výboru,
a kto ako hlasoval o jednotlivých bodoch prerokovávaných uznesení z výborov.
Termín : priebežne Zodpovedný : tajomník MO SRZ
Prítomní : 145 hlasovalo: za : 144 proti : 0 zdržalo sa : 1

14. Ukladá výboru MO SRZ Orlov v roku 2018 požiadať RADU SRZ o prerevírovanie lovnej
lipňovej zväzovej vnútroštátnej rieky Poprad č. r. 4-1951- 6-1 s výskytom hlavátky na lovnú
kaprovú zväzovú vodu s výskytom hlavátky.
Termín : rok 2018 Zodpovedný : výbor MO
Prítomní : 186 hlasovalo : za : 145 proti : 35 zdržalo sa : 6

15. Každý nákup pozemkov pod vodnou plochou i brehovými časťami okolo revírov
zrealizovať až po odsúhlasení členskou schôdzou.
Termín : priebežne Zodpovedný : výbor MO SRZ
Prítomní : 146 hlasovalo: za : 105 proti : 26 zdržalo sa : 15

16. Štrkovisko Orlov č. r. 4-2720- 1-1 zarybniť pstruhom dúhovým minimálne v objeme 300,-
kilogramov
Termín : rok 2018 Zodpovedný : hospodár MO SRZ
Prítomní : 190 hlasovalo: za : 136 proti : 36 zdržalo sa : 18


17. Všetkým členom MO SRZ Orlov, ako aj ostatným rybárom, ktorí sú na hosťovaní v našej
MO, výbor MO doporučuje na Štrkovisku Orlov, číslo revíru 4-2720- 1-1, kapra nad 70,- cm
púšťať späť do vody.
Termín : rok 2018 Zodpovední: všetci členovia MO a loviaci rybári
Prítomní : 189 hlasovalo : za : 176 proti : 0 zdržalo sa: 13


18. Členská schôdza ukladá výboru MO SRZ Orlov pre ďalšie volebné obdobie zásadne
nesúhlasiť s akoukoľvek ťažbou štrkov v toku rieky ( okrem havárijných stavov ) Poprad
spadajúcich do pôsobnosti MO SRZ Orlov a to v revíroch č. 2A 4-1950- 6-1 a 2B 4-1951- 6-1.
Výbor musí využívať všetky zákonné prostriedky, aby boli ťažby štrkov na rieke Poprad
zakázané.
Termín rok 2018 Zodpovedný : výbor MO SRZ
Prítomní : 194 hlasovalo : za : 147 proti : 1 zdržalo sa: 46

19. Z dôvodu sprehľadnenia príjmovej časti rozpočtu našej organizácie zabezpečiť, aby platby
za členské príspevky, ročné povolenky na rybolov všetkých kategórií, poplatky za
prenájom pozemkov pod chatami, zápisné a poplatky za neodpracované brigády, boli
uhrádzané bezhotovostným platobným stykom na účet našej MO SRZ. Ostatné platby v hotovostnom styku vykonávať výlučne oproti pokladničnému dokladu tak, ako to stanovuje zákon o účtovníctve.

Termín : rok 2018 Zodpovední : správcovia chát a p.Fuchs
Prítomní : 145 hlasovalo : za : 140 proti : 1 zdržalo sa : 4

 

O konečnom znení uznesenia sa hlasovalo an blok.

Prítomní : 145 hlasovalo : za : 144 proti : 1 zdržalo sa : 0

 

V Orlove dňa 24.3.2018 Predseda návrhovej komisie :

Za výbor MO SRZ Orlov :

Kalendár akcií

<<  Apríl 2019  >>
 po  ut  st  št  pi  so  ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Sezóna 2017

Preteky detí 20...
Image Detail

Kto je Online

Práve tu je 18 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Prihlásenie člena