Obežníky

Obežník 1/2018

1. Držiteľ povolenia na rybolov pre rok 2017 je povinný povolenie na rybolov a záznam o dochádzke k vode a  úlovkoch s vyplneným a sčítaným počtom vychádzok a s celoročným sumárom úlovkov podľa revírov a druhov rýb odovzdať do 15. januára 2018.

Záznam môžete odovzdať týmto členom:

Vojtek Rudolf, Letná  34, Stará Ľubovňa                           Gaboš Pavol, Štúrova  9, Lipany

Maček Jozef, Železničiarska  364, Plaveč                           Švec Pavel, Jakubovanská  6, Sabinov

Fuchs Pavol, Ľubotín  312/32                                           Husovský Jozef, Pöschlova  30, Prešov

Šido Milan, Čirč  3                                                           Erik Zbyňovský, Francisciho 9, Prešov

Mucha Zdeno, Orlov  354                                                Rudolf Kováč, Ďumbierska 16, Prešov  

2. Výbor MO SRZ Orlov oznamuje svojim členom, že povolenia na rok 2018 vydáva p. Fuchs Pavol, Ľubotín v budove Zdravotného strediska - hlavný vchod po telefonickom dohovore, tel. 0903 225 391. Výdajné hodiny povoleniek: pondelok – 16.00-18.00, štvrtok – 16.00 . 18.00, piatok – 14.00 – 16.00, sobota – 09.30 – 10.30 hod.

-          Pri výdaji povolenky je člen povinný predložiť potvrdenie o zaplatení členského príspevku na účet MO SRZ Orlov vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu: SK5209000000000103866667.

-          Úhradu prevádzajte od 2. januára 2018 jednotlivo, za každého člena samostatne.

-          Poštové peňažné poukazy na úhradu členských príspevkov a platieb za povolenky pre rok 2018 Vám zasielame v prílohe.

-          Každý člen SRZ, vrátane mládeže a študentov, je povinný zaplatiť členský príspevok najneskôr do 31.3.2018. To sa nevzťahuje na novoprijatých členov. V prípade nezaplatenia členského príspevku do 31.3.2018 členstvo v SRZ zaniká.

-          Povolenky na rybolov – kaprové, pstruhové, lipňové pre rok 2018 si môžete zakúpiť do 31.8.2018.

-          V prílohe Vám zasielame formulár na poukázanie 2 % zaplatenej dane. Kópiu formulára po potvrdení na daňovom úrade žiadame Vás, prípadne sponzora, zaslať výboru MO SRZ Orlov alebo doniesť na výročnú členskú schôdzu.

3. Výročná členská schôdza MO SRZ v Orlove sa uskutoční v sobotu 24. marca 2018 o 900 hod. v sále Polyfunkčného centra pri Obecnom úrade v Ľubotíne. Pri vstupe je potrebné preukázať sa členskou legitimáciou.

4. Školenia novoprijatých členov sa uskutočnia v termínoch – 17. februára, 24 marca, 14. apríla, 5. mája  a 16. júna 2018 na rybárskej chate v Plavči vždy o 900 hod. Kontakt: čl. výboru -  www.mosrzorlov.sk

5.    Začiatok sezóny na pstruhových revíroch je v pondelok 16. apríla 2018 o 600 hod. so zahájením lovu pstruha dúhového na štrkovisku Plaveč – revír č. 4-2721-4-1 (jazierko medzi koľajami), ako aj na potoku 1350, Ľubotínka č. 1.

6. Detské preteky memoriál Pavla Drobňáka (štvrtý ročník) sa uskutočnia v sobotu 12. mája 2018. Informácie p. Gaboš tel. 0905 147 497

7.    Rybárske preteky dospelých pri príležitosti otvorenia sezóny 2018 sa uskutočnia v sobotu 12. mája 2018.

8.    Začiatok sezóny na kaprových revíroch MO SRZ Orlov je v utorok 15. mája 2018 o 400 hod. Pre rok 2018 platí nový Miestny rybársky poriadok.

9.   Brigádnická činnosť 2018

Brigádnická činnosť v roku 2018 bude postupne zverejňovaná v kalendári akcií a bude zameraná: na ochranu rybej obsádky - plašenie kormoránov, rúbanie a rezanie ľadov, preložku rýb pri umelej zmene koryta, povodniach, ľadochodoch, pri vysádzaní násadových rýb, pri prevoze krmiva, kŕmení rýb, budovanie kaskád na pstruhových a lipňových revíroch, tvorbu a ukladanie umelých neresísk, výrub nežiaducich drevín, pravidelnú kosbu trávnatého porastu a tŕstia, výsadbu ihličnatých a listnatých drevín, osadenie jednoduchých odpadkových košov, lavičiek, úpravu príjazdových ciest, úpravu miesta pre vysádzanie rýb. Príprava pretekov, štandov, značiek, rozhodcovská činnosť, zber komunálneho odpadu, zemné práce na prívode vody do pstruhového štrkoviska Plaveč o odtoku vody zo štrkoviska do rieky Poprad.

Brigádnickú činnosť je potrebné vopred konzultovať podľa plánu a hlavne podľa vzniknutej mimoriadnej aktuálnej potreby s h. hospodárom  pom. hospodárom, alebo správcom chaty, doniesť si brigádnický preukaz, vlastné ochranné prostriedky (rybárske čižmy, rukavice) a náradie potrebné na danú vykonávanú brigádnickú činnosť. Každý brigádnik zúčastňujúci sa brigády svoju prítomnosť potvrdí podpisom.

Monitorovanie výskytu kormorána veľkého na revíroch a jeho plašenie je potrebné vykonávať a hlásiť celoročne.

10. Ubytovanie na chatách MO SRZ Orlov:

Záujem hláste:                                                                          Ceny ubytovania:              osoba / noc

Chata Andrejovka - p. Nemergut 0903 678 301                       člen MO ORLOV – 2 €, cudzí – 4 €

Chata Orlov - p. Maček 0907 930 290                                       člen MO ORLOV – 2 €, cudzí – 4 €

Deti do 10 rokov za ubytovanie neplatia.

Všetky ďalšie informácie o činnosti MO SRZ Orlov budú priebežne dostupné na stránke: www.mosrzorlov.sk.

Vážení členovia, výbor MO SRZ Orlov Vám v sezóne 2018 praje veľa krásnych rybárskych zážitkov pri športovom rybolove, bohaté úlovky a príjemný oddych na rybárskych revíroch MO SRZ Orlov.

 

Petrov zdar !

Rodičovská kategória: MO SRZ Orlov

Obežník 1/2017

1. Držiteľ povolenia na rybolov pre rok 2016 je povinný povolenie na rybolov a záznam o dochádzke k vode a  úlovkoch s vyplneným a sčítaným počtom vychádzok a s celoročným sumárom úlovkov podľa revírov a druhov rýb odovzdať do 15. januára 2017.

Záznam môžete odovzdať týmto členom:

Vojtek Rudolf, Letná  34, Stará Ľubovňa                           Gaboš Pavol, Štúrova  9, Lipany

Maček Jozef, Železničiarska  364, Plaveč                           Švec Pavel, Jakubovanská  6, Sabinov

Fuchs Pavol, Ľubotín  312/32                                           Husovský Jozef, Pöschlova  30, Prešov

Šido Milan, Čirč  3                                                             Erik Zbyňovský, Francisciho 9, Prešov

Mucha Zdeno, Orlov  354                                                  

2. Výbor MO SRZ Orlov oznamuje svojim členom, že povolenia na rok 2017 vydáva p. Fuchs Pavol, Ľubotín  312/32, tel. 0903 225 391.

-          Pri výdaji povolenky je člen povinný predložiť potvrdenie o zaplatení členského príspevku na účet MO SRZ Orlov vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu: SK5209000000000103866667.

-          Úhradu prevádzajte od 2. januára 2017 jednotlivo, za každého člena samostatne.

-          Poštové peňažné poukazy na úhradu členských príspevkov a platieb za povolenky pre rok 2017 Vám zasielame v prílohe.

-          Každý člen SRZ, vrátane mládeže a študentov, je povinný zaplatiť členský príspevok najneskôr do 31.3.2017. To sa nevzťahuje na novoprijatých členov. V prípade nezaplatenia členského príspevku do 31.3.2017 členstvo v SRZ zaniká.

-          Povolenky na rybolov – kaprové, pstruhové, lipňové pre rok 2017 si môžete zakúpiť do 31.8.2017.

-          V prílohe Vám zasielame formulár na poukázanie 2 % zaplatenej dane. Kópiu formulára po potvrdení na daňovom úrade žiadame Vás, prípadne sponzora, zaslať výboru MO SRZ Orlov alebo doniesť na členskú schôdzu.

3. Členská schôdza MO SRZ v Orlove sa uskutoční v nedeľu 2. apríla 2017 o 900 hod. v sále Polyfunkčného centra pri Obecnom úrade v Ľubotíne. Pri vstupe je potrebné preukázať sa členskou legitimáciou, resp. dokladom o zaplatení členského príspevku na rok 2017.

4. Školenia novoprijatých členov sa uskutočnia v termínoch – 18. februára, 25. marca, 8. apríla, 6. mája 2017 a 3. júna 2017 na rybárskej chate v Plavči vždy o 900 hod. Kontakt: čl. výboru -  www.mosrzorlov.sk

5.    Začiatok sezóny na pstruhových revíroch je v nedeľu 16. apríla 2017 o 600 hod. so zahájením lovu pstruha dúhového na štrkovisku Plaveč – revír č. 4-2721-4-1 (jazierko medzi koľajami), ako aj na ďalších štyroch pstruhových revíroch uvedených v tabuľke na prvej strane obežníka. Štrkovisko Plaveč chceme po realizovaní prítoku vody zarybniť častejšie.

6. Detské preteky memoriál Pavla Drobňáka (tretí ročník) sa uskutočnia v nedeľu 7. mája 2017. Informácie p. Gaboš tel. 0905 147 497

7.    Rybárske preteky dospelých pri príležitosti otvorenia sezóny 2016 sa uskutočnia v nedeľu 14. mája 2017.

8.    Začiatok sezóny na kaprových revíroch MO SRZ Orlov je v pondelok 15. mája 2017 o 400 hod.

Miestny rybársky poriadok vydaný v roku 2015 zostáva naďalej v platnosti aj pre rok 2017.

9.   Brigádnická činnosť 2017

Brigádnická činnosť v roku 2017 bude postupne zverejňovaná v kalendári akcií a bude zameraná: na ochranu rybej obsádky - plašenie kormoránov, rúbanie a rezanie ľadov, preložku rýb pri umelej zmene koryta, povodniach, ľadochodoch, pri vysádzaní násadových rýb, pri prevoze krmiva, kŕmení rýb, budovanie kaskád na pstruhových a lipňových revíroch, tvorbu a ukladanie umelých neresísk, výrub nežiaducich drevín, pravidelnú kosbu trávnatého porastu a tŕstia, výsadbu ihličnatých a listnatých drevín, osadenie jednoduchých odpadkových košov, lavičiek, úpravu príjazdových ciest, úpravu miesta pre vysádzanie rýb. Príprava pretekov, štandov, značiek, rozhodcovská činnosť, zber komunálneho odpadu, zemné práce na prívode vody do pstruhového štrkoviska Plaveč o odtoku vody zo štrkoviska do rieky Poprad.

Brigádnickú činnosť je potrebné vopred konzultovať podľa plánu a hlavne podľa vzniknutej mimoriadnej aktuálnej potreby s h. hospodárom na tel. č. 0918 664 296, pom. hospodárom 0905 260 436, alebo správcom chaty 0905 260 436 a doniesť si vlastné ochranné prostriedky (rybárske čižmy, rukavice) a náradie potrebné na danú vykonávanú brigádnickú činnosť.

Monitorovanie výskytu kormorána veľkého na revíroch a jeho plašenie je potrebné vykonávať a hlásiť celoročne.

10. Ubytovanie na chatách MO SRZ Orlov:

Záujem hláste:                                                                          Ceny ubytovania:              osoba / noc

Chata Andrejovka - p. Nemergut 0903 678 301                       člen MO ORLOV – 2 €, cudzí – 4 €

Chata Orlov - p. Maček 0907 930 290                                       člen MO ORLOV – 2 €, cudzí – 4 €

Deti do 10 rokov za ubytovanie neplatia.

Všetky ďalšie informácie o činnosti MO SRZ Orlov budú priebežne dostupné na stránke: www.mosrzorlov.sk.

Vážení členovia, výbor MO SRZ Orlov Vám v sezóne 2017 praje veľa krásnych rybárskych zážitkov pri športovom rybolove, bohaté úlovky a príjemný oddych na rybárskych revíroch MO SRZ Orlov.

 

Petrov zdar !

Rodičovská kategória: MO SRZ Orlov

Obežník 1/2015

1. Držiteľ povolenia na rybolov pre rok 2014 je povinný povolenie na rybolov a záznam o dochádzke k vode a  úlovkoch s vyplneným a sčítaným celoročným sumárom úlovkov podľa revírov a druhov rýb odovzdať do 15. januára 2015.

Záznam môžete odovzdať týmto členom:

Vojtek Rudolf, Letná  34, Stará Ľubovňa                           Gaboš Pavol, Štúrova  9, Lipany

Maček Jozef, Železničiarska  364, Plaveč                           Švec Pavel, Jakubovanská  6, Sabinov

Fuchs Pavol, Ľubotín  312/32                                           Husovský Jozef, Pöschlova  30, Prešov

Šido Milan, Čirč  3                                                            Kováč Rudolf, Ďumbierska  16, Prešov

Mucha Zdeno, Orlov  354                                                   Leško Pavol, Školská  11, Nižná Šebastová

2.Výbor MO SRZ Orlov oznamuje svojim členom, že povolenia na rok 2015 vydáva p. Fuchs Pavol, Ľubotín  312/32, tel. 0903 225 391.

-          Pri výdaji povolenky je člen povinný predložiť potvrdenie o zaplatení členského príspevku na účet MO SRZ Orlov vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu: 0103866667/0900.

-          Úhradu prevádzajte od 2. januára 2015 jednotlivo, za každého člena samostatne.

-          Poštové peňažné poukazy na úhradu členských príspevkov a platieb za povolenky pre rok 2014 Vám zasielame v prílohe.

-          Každý člen SRZ, vrátane mládeže a študentov, je povinný zaplatiť členský príspevok najneskôr do 31.3. bežného roka. To sa nevzťahuje na novoprijatých členov. V prípade nezaplatenia členského príspevku do 31.3. členstvo v SRZ zaniká.

-          Povolenky na rybolov – kaprové, pstruhové, lipňové pre rok 2015 si môžete zakúpiť do 31.8.2015.

-          V prílohe Vám zasielame formulár na poukázanie 2 % zaplatenej dane. Kópiu formulára po potvrdení na daňovom úrade žiadame Vás, prípadne sponzora, zaslať výboru MO SRZ Orlov alebo doniesť na členskú schôdzu.

3. Siedmy rybársky ples MO SRZ Orlov sa uskutoční v sobotu 14. februára 2015 v estrádnej sále Polyfunkčného centra pri  Obecnom úrade v Ľubotíne so slávnostným otvorením o 1900 hod., do tanca bude hrať ľudová skupina Junior z Kamienky. Cena vstupenky 20 €, v cene je aperitív, večera a polnočná večera a tombola.

Predaj vstupeniek: Ľubotín: 0903 225 391, Plaveč: 0907 930 290, Stará Ľubovňa: 0908 375 802, 0917 217 302, Sabinov: 0918 664 296, Prešov: 0915 563 416, 0949 248 630, Bardejov: 0907 943 450.

4. Slávnostná členská schôdza k 50. výročiu založenia MO SRZ v Orlove sa uskutoční v sobotu 25. apríla 2015 o 900 hod. v sále Polyfunkčného centra pri Obecnom úrade v Ľubotíne. Pri vstupe je potrebné preukázať sa členskou legitimáciou, resp. dokladom o zaplatení členského príspevku na rok 2015.

5. Školenia novoprijatých členov sa uskutočnia v termínoch – 21. februára, 21. marca, 18. apríla a 16. mája 2015 na rybárskej chate v Plavči vždy o 900 hod. Kontakt: čl. výboru - MRP 8. strana; www.mosrzorlov.sk

6.    Začiatok sezóny na pstruhových revíroch je v stredu 16. apríla 2015 o 600 hod. so zahájením lovu pstruha dúhového na štrkovisku Plaveč – revír č. 4-2721-4-1 (jazierko medzi koľajami), ako aj na ďalších štyroch pstruhových revíroch uvedených v tabuľke na prvej strane obežníka.

7. Detské preteky memoriál Pavla Drobňáka (prvý ročník) sa uskutočnia v sobotu 9. mája 2015. Informásie p. Gaboš tel. 0905 147 497

8.    Rybárske preteky dospelých a detí pri príležitosti otvorenia sezóny 2015 sa uskutočnia v nedeľu 10. mája 2015

9.    Začiatok sezóny na kaprových revíroch MO SRZ Orlov je v piatok 15. mája 2015 o 400 hod.

Nový miestny rybársky poriadok vydaný v roku 2012 je naďalej platný.

10. Vydaním nového miestneho rybárskeho poriadku pre roky 2015-2017, starý z roku 2012 stráca platnosť. Nový rybársky poriadok obdržíte pri preberaní povolenia na rybolov pre rok 2015.

11.   Brigádnická činnosť 2015

Brigádnická činnosť v roku 2015 bude postupne zverejňovaná v kalendári akcií a bude zameraná: na ochranu rybej obsádky - plašenie kormoránov, rúbanie a rezanie ľadov, preložku rýb pri umelej zmene koryta, povodniach, ľadochodoch, pri vysádzaní násadových rýb, pri prevoze krmiva, kŕmení rýb, budovanie kaskád na pstruhových a lipňových revíroch, tvorbu a ukladanie umelých neresísk, výrub nežiaducich drevín, pravidelnú kosbu trávnatého porastu a tŕstia, výsadbu ihličnatých a listnatých drevín, osadenie jednoduchých odpadkových košov, lavičiek, úpravu príjazdových ciest, úpravu miesta pre vysádzanie rýb. Príprava pretekov, štandov, značiek, rozhodcovská činnosť, zber komunálneho odpadu, zemné práce na prívode vody do pstruhového štrkoviska Plaveč o odtoku vody zo štrkoviska do rieky Poprad.

Brigádnickú činnosť je potrebné vopred konzultovať podľa plánu a hlavne podľa vzniknutej mimoriadnej aktuálnej potreby s h. hospodárom na tel. č. 0918 664 296, pom. hospodárom 0905 260 436, alebo správcom chaty 0905 260 436 a doniesť si vlastné ochranné prostriedky (rybárske čižmy, rukavice) a náradie potrebné na danú vykonávanú brigádnickú činnosť.

Po vašom včasnom oznámení o výskyte kormoránov na revíroch, nocoviskách (hospodárom) okamžite zabezpečíme výjazd člena poľovníckeho združenia v danej lokalite na určené miesto výskytu.

12. Ubytovanie na chatách MO SRZ Orlov:

Záujem hláste:                                                                          Ceny ubytovania:              osoba / noc

Chata Andrejovka - p. Nemergut 0903 678 301                       člen MO ORLOV – 2 €, cudzí – 4 €

Chata Orlov - p. Maček 0907 930 290                                       člen MO ORLOV – 2 €, cudzí – 4 €

Deti do 10 rokov za ubytovanie neplatia.

Všetky ďalšie informácie o činnosti MO SRZ Orlov budú priebežne dostupné na stránke: www.mosrzorlov.sk.

Vážení členovia, výbor MO SRZ Orlov Vám v sezóne 2015 praje veľa krásnych rybárskych zážitkov pri športovom rybolove, bohaté úlovky a príjemný oddych na rybárskych revíroch MO SRZ Orlov.

 

Petrov zdar !

Rodičovská kategória: MO SRZ Orlov

Obežník 1/2016

1. Držiteľ povolenia na rybolov pre rok 2015 je povinný povolenie na rybolov a záznam o dochádzke k vode a  úlovkoch s vyplneným a sčítaným celoročným sumárom úlovkov podľa revírov a druhov rýb odovzdať do 15. januára 2016.

Záznam môžete odovzdať týmto členom:

Vojtek Rudolf, Letná  34, Stará Ľubovňa                           Gaboš Pavol, Štúrova  9, Lipany

Maček Jozef, Železničiarska  364, Plaveč                           Švec Pavel, Jakubovanská  6, Sabinov

Fuchs Pavol, Ľubotín  312/32                                           Husovský Jozef, Pöschlova  30, Prešov

Šido Milan, Čirč  3                                                            Kováč Rudolf, Ďumbierska  16, Prešov

Mucha Zdeno, Orlov  354                                                   Leško Pavol, Školská  11, Nižná Šebastová

2.Výbor MO SRZ Orlov oznamuje svojim členom, že povolenia na rok 2016 vydáva p. Fuchs Pavol, Ľubotín  312/32, tel. 0903 225 391.

-          Pri výdaji povolenky je člen povinný predložiť potvrdenie o zaplatení členského príspevku na účet MO SRZ Orlov vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu: 0103866667/0900.

-          Úhradu prevádzajte od 2. januára 2016 jednotlivo, za každého člena samostatne.

-          Poštové peňažné poukazy na úhradu členských príspevkov a platieb za povolenky pre rok 2016 Vám zasielame v prílohe.

-          Každý člen SRZ, vrátane mládeže a študentov, je povinný zaplatiť členský príspevok najneskôr do 31.3. bežného roka. To sa nevzťahuje na novoprijatých členov. V prípade nezaplatenia členského príspevku do 31.3. členstvo v SRZ zaniká.

-          Povolenky na rybolov – kaprové, pstruhové, lipňové pre rok 2016 si môžete zakúpiť do 31.8.2016.

-          V prílohe Vám zasielame formulár na poukázanie 2 % zaplatenej dane. Kópiu formulára po potvrdení na daňovom úrade žiadame Vás, prípadne sponzora, zaslať výboru MO SRZ Orlov alebo doniesť na členskú schôdzu.

3. Zväzové povolenie na kaprové vody.
Povolenie môže byť vydané len členovi SRZ, ktorý je už držiteľom miestneho kaprového povolenia na rybolov vydaného MO SRZ, ktorej je členom.
Zväzové povolenie na lipňové vody.
Povolenie môže byť vydané len členovi SRZ, ktorý je už držiteľom miestneho lipňového povolenia na rybolov vydaného MO SRZ, ktorej je členom.

4. Členská schôdza MO SRZ v Orlove sa uskutoční v nedeľu 6. marca 2016 o 900 hod. v sále Polyfunkčného centra pri Obecnom úrade v Ľubotíne. Pri vstupe je potrebné preukázať sa členskou legitimáciou.

5. Školenia novoprijatých členov sa uskutočnia v termínoch – 20. februára, 19. marca, 16. apríla a 7. mája 2015 na rybárskej chate v Plavči vždy o 900 hod. Kontakt: čl. výboru -  www.mosrzorlov.sk

6.    Začiatok sezóny na pstruhových revíroch je v stredu 16. apríla 2016 o 600 hod. so zahájením lovu pstruha dúhového na štrkovisku Plaveč – revír č. 4-2721-4-1 (jazierko medzi koľajami), ako aj na ďalších štyroch pstruhových revíroch uvedených v tabuľke na prvej strane obežníka.

7. Detské preteky memoriál Pavla Drobňáka (druhý ročník) sa uskutočnia v sobotu 7. mája 2016 o 8:00. Informácie p. Gaboš tel. 0905 147 497

8.    Rybárske preteky dospelých a detí pri príležitosti otvorenia sezóny 2016 sa uskutočnia v nedeľu 8. mája 2016 o 6:30

9.    Začiatok sezóny na kaprových revíroch MO SRZ Orlov je v nedeľu 15. mája 2016 o 400 hod.

Miestny rybársky poriadok vydaný v roku 2015 zostáva naďalej v platnosti aj pre rok 2016.

10.   Brigádnická činnosť 2016

Brigádnická činnosť v roku 2016 bude postupne zverejňovaná v kalendári akcií a bude zameraná: na ochranu rybej obsádky - plašenie kormoránov, rúbanie a rezanie ľadov, preložku rýb pri umelej zmene koryta, povodniach, ľadochodoch, pri vysádzaní násadových rýb, pri prevoze krmiva, kŕmení rýb, budovanie kaskád na pstruhových a lipňových revíroch, tvorbu a ukladanie umelých neresísk, výrub nežiaducich drevín, pravidelnú kosbu trávnatého porastu a tŕstia, výsadbu ihličnatých a listnatých drevín, osadenie jednoduchých odpadkových košov, lavičiek, úpravu príjazdových ciest, úpravu miesta pre vysádzanie rýb. Príprava pretekov, štandov, značiek, rozhodcovská činnosť, zber komunálneho odpadu, zemné práce na prívode vody do pstruhového štrkoviska Plaveč o odtoku vody zo štrkoviska do rieky Poprad.

Brigádnickú činnosť je potrebné vopred konzultovať podľa plánu a hlavne podľa vzniknutej mimoriadnej aktuálnej potreby s h. hospodárom na tel. č. 0918 664 296, pom. hospodárom 0905 260 436, alebo správcom chaty 0905 260 436 a doniesť si vlastné ochranné prostriedky (rybárske čižmy, rukavice) a náradie potrebné na danú vykonávanú brigádnickú činnosť.

Monitorovanie výskytu kormorána veľkého na revíroch a jeho plašenie je potrebné vykonávať a hlásiť celoročne.

12. Ubytovanie na chatách MO SRZ Orlov:

Záujem hláste:                                                                          Ceny ubytovania:              osoba / noc

Chata Andrejovka - p. Nemergut 0903 678 301                       člen MO ORLOV – 2 €, cudzí – 4 €

Chata Orlov - p. Maček 0907 930 290                                       člen MO ORLOV – 2 €, cudzí – 4 €

Deti do 10 rokov za ubytovanie neplatia.

Všetky ďalšie informácie o činnosti MO SRZ Orlov budú priebežne dostupné na stránke: www.mosrzorlov.sk.

Vážení členovia, výbor MO SRZ Orlov Vám v sezóne 2016 praje veľa krásnych rybárskych zážitkov pri športovom rybolove, bohaté úlovky a príjemný oddych na rybárskych revíroch MO SRZ Orlov.

 

Petrov zdar !

Rodičovská kategória: MO SRZ Orlov

Obežník 1/2014

1. Držiteľ povolenia na rybolov pre rok 2013 je povinný povolenie na rybolov a záznam o dochádzke k vode a  úlovkoch s vyplneným a sčítaným celoročným sumárom úlovkov podľa revírov a druhov rýb odovzdať do 15. januára 2014.

Záznam môžete odovzdať týmto členom:

Vojtek Rudolf, Letná  34, Stará Ľubovňa                           Gaboš Pavol, Štúrova  9, Lipany

Maček Jozef, Železničiarska  364, Plaveč                           Švec Pavel, Jakubovanská  6, Sabinov

Fuchs Pavol, Ľubotín  312/32                                           Husovský Jozef, Pöschlova  30, Prešov

Šido Milan, Čirč  3                                                            Kováč Rudolf, Ďumbierska  16, Prešov

Mucha Zdeno, Orlov  354                                                   Leško Pavol, Školská  11, Nižná Šebastová

2.Výbor MO SRZ Orlov oznamuje svojim členom, žepovolenia na rok 2014 vydáva p. Fuchs Pavol, Ľubotín  312/32, tel. 0903 225 391.

-          Pri výdaji povolenky je člen povinný predložiť potvrdenie o zaplatení členského príspevku na účet MO SRZ Orlov vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu: 0103866667/0900.

-          Úhradu prevádzajte od 2. januára 2014 jednotlivo, za každého člena samostatne.

-          Poštové peňažné poukazy na úhradu členských príspevkov a platieb za povolenky pre rok 2015 Vám zasielame v prílohe.

-          Každý člen SRZ, vrátane mládeže a študentov, je povinný zaplatiť členský príspevok najneskôr do 31.3. bežného roka. To sa nevzťahuje na novoprijatých členov. V prípade nezaplatenia členského príspevku do 31.3. členstvo v SRZ zaniká.

-          Povolenky na rybolov – kaprové, pstruhové, lipňové pre rok 2014 si môžete zakúpiť do 31.8.2014.

-          V prílohe Vám zasielame formulár na poukázanie 2 % zaplatenej dane. Kópiu formulára po potvrdení na daňovom úrade žiadame Vás, prípadne sponzora, zaslať výboru MO SRZ Orlov alebo doniesť na členskú schôdzu.

3. Šiesty rybársky ples MO SRZ Orlov sa uskutoční v sobotu 22. februára 2014 v estrádnej sále Polyfunkčného centra pri  Obecnom úrade v Ľubotíne so slávnostným otvorením o 1900 hod., do tanca bude hrať ľudová skupina Médium z Čirča. Cena vstupenky 20 €, v cene je aperitív, večera a polnočná večera a tombola.

Predaj vstupeniek: Ľubotín: 0903 225 391, Plaveč: 0907 930 290, Stará Ľubovňa: 0908 375 802, 0917 217 302, Sabinov: 0918 664 296, Prešov: 0915 563 416, 0949 248 630, Bardejov: 0907 943 450.

4. Výročná členská schôdza sa uskutoční v nedeľu 6. apríla 2014 o 900 hod. v sále Polyfunkčného centra pri Obecnom úrade v Ľubotíne. Pri vstupe je potrebné preukázať sa členskou legitimáciou, resp. dokladom o zaplatení členského príspevku na rok 2014.

Členovia MO SRZ Orlov, ktorí  majú záujem vo volebnom období 2014 - 2018 aktívne pracovať vo výbore MO alebo kontrolnej komisii, nech svoju kandidatúru oznámia písomne na adresu: MO SRZ Orlov 065 43 Orlov, do 28. februára 2014.

5. Školenia novoprijatých členov sa uskutočnia v termínoch – 15. februára, 22. marca, 12. apríla a 10. mája 2014 na rybárskej chate v Plavči vždy o 900 hod. Kontakt: Zdeno Mucha – 0904 380 552

6.    Začiatok sezóny na pstruhových revíroch je v stredu 16. apríla 2014 o 600 hod. so zahájením lovu pstruha dúhového na štrkovisku Plaveč – revír č. 4-2721-4-1 (jazierko medzi koľajami), ako aj na ďalších štyroch pstruhových revíroch uvedených v tabuľke na prvej strane obežníka.

7.    Rybárske preteky dospelých a detí pri príležitosti otvorenia sezóny 2014 sa uskutočnia v nedeľu 11. mája 2014

8.    Začiatok sezóny na kaprových revíroch MO SRZ Orlov je vo štvrtok 15. mája 2014 o 400 hod.

Nový miestny rybársky poriadok vydaný v roku 2012 je naďalej platný.

9.   Brigádnická činnosť 2014

Brigádnická činnosť v roku 2014 bude postupne zverejňovaná v kalendári akcií a bude zameraná: na ochranu rybej obsádky - plašenie kormoránov, rúbanie a rezanie ľadov, preložku rýb pri umelej zmene koryta, povodniach, ľadochodoch, pri vysádzaní násadových rýb, pri prevoze krmiva, kŕmení rýb, budovanie kaskád na pstruhových a lipňových revíroch, tvorbu a ukladanie umelých neresísk, výrub nežiaducich drevín, pravidelnú kosbu trávnatého porastu a tŕstia, výsadbu ihličnatých a listnatých drevín, osadenie jednoduchých odpadkových košov, lavičiek, úpravu príjazdových ciest, úpravu miesta pre vysádzanie rýb. Príprava pretekov, štandov, značiek, rozhodcovská činnosť, zber komunálneho odpadu, zemné práce na revíroch.

Brigádnickú činnosť je potrebné vopred konzultovať s hospodárom na tel. č. 0918 664 296, 0905 260 436, 0907 930 290 a doniesť si vlastné ochranné prostriedky (rybárske čižmy, rukavice) a náradie potrebné na danú vykonávanú brigádnickú činnosť.

Monitorovanie výskytu kormorána veľkého na revíroch a jeho plašenie je potrebné vykonávať celoročne.

10. Ubytovanie na chatách MO SRZ Orlov:

Záujem hláste:                                                                          Ceny ubytovania:              osoba / noc

Chata Plaveč - p. Maček 0907 930 290                                    člen MO ORLOV – 3 €, cudzí – 5 €

Chata Andrejovka - p. Nemergut 0903 678 301                        člen MO ORLOV – 2 €, cudzí – 4 €

Chata Orlov - p. Maček 0907 930 290 člen MO ORLOV – 2 €, cudzí – 4 €

Deti do 10 rokov za ubytovanie neplatia.

Všetky ďalšie informácie o činnosti MO SRZ Orlov budú priebežne dostupné na stránke: www.mosrzorlov.sk.

Vážení členovia, výbor MO SRZ Orlov Vám v sezóne 2014 praje veľa krásnych rybárskych zážitkov pri športovom rybolove, bohaté úlovky a príjemný oddych na rybárskych revíroch MO SRZ Orlov.

 

Petrov zdar !

Rodičovská kategória: MO SRZ Orlov

Strana 1 z 2

Youtube Widget Slider

Kalendár akcií

<<  November 2018  >>
 po  ut  st  št  pi  so  ne 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Sezóna 2017

Rybársky deň de...
Image Detail

Kto je Online

Práve tu je 38 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Prihlásenie člena