Výbor Mo Srz v Orlove, ako každý rok aj v tomto roku vás srdečne pozýva (všetkých naších členov a deti) na tradičné úvodne rybárske preteky. Pretek detí a dospelých sa uskutoční v sobotu 12. mája 2018.

 
Prezentácia prebehne ráno na chate v Plavči od 6:30 do 8.00 hod.
 
Všetky deti do 15 rokov ktoré sa zučasnia lovu rýb (tretia chatka od Orlova , pred vŕbami) budú tak ako vždy ocenené. Zaroveň je pre nich a ich doprovod (plnoletej osoby...) pripravené občerstvenie. 
 
Dospelí budú prvé kolo loviť na plávanu od 8:30 do 12:00 hod.
 
Po vyhodnotení a ocenení dospelých (najlepších jedenástich) bude podané občerstvenie.
 
Druhé kolo dospelých a detí (na ťažko či plavanú) sa začne  od 13 hodiny do 21 hodiny.
 
PETROV ZDAR !
 

16. apríľa (pondelok) začína pstruhová sezóna 2018.

 
Spoločné záhajenie sezóny je ako každý rok na štrkovisku Plaveč (revír 4- 2721-4-1).
O šiestej hodine ráno po úvodnej modlidbe sa odomyká voda.

Denný čas lovu rýb je ustanovený na pstruhových vodách v mesiacoch.
 
1.     apríl a september                 od 06.00 do 19.00 hod.
2.     máj a august                       od 05.00 do 21.00 hod.
3.     jún a júl                              od 04.00 do 22.00 hod.
 
V pstruhových vodách sa zakazuje:
 
a)   loviť viac než jednou udicou,
b)   používať ako nástrahu živú rybku,
c)   používať pri love iné ako umelé mušky v počte väčšom ako tri,
d)   pri love prívlačom na mŕtvu rybku používať viac než jeden háčik,
e)   loviť na plávanú a položenú,
f)    používať pri love viac ako jednú nástrahu okrem lovu na umelé mušky,
g)   používať ako nástrahu červy a hmyz vo všetkých vývojových štádiách,
h)   loviť viac ako tri dni v týžní.
 
 Loviaci si môže v jednom dni privlastniť štyri kusy lososovitých druhov rýb.
 Loviaci od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia. Privlastniť si  môže v jednom dni dva kusy lososovitých druhov rýb.
 
Do štrkoviska Plaveč bolo 12. apríla vysadených 500kg dvojročného pstruha dúhoveho a 300kg pstruha dúhoveho výber. 
 
PETROV ZDAR !
 
 
 
 
 
 

V stredu 11. apríla sme sa v mene členov Srz v Orlove na Novom cintoríne v Žiline navždy rozlúčili s
Ondrejom Budajom. Narodil sa 18.júna 1925 a zomrel vo veku 92 rokov 8.apríla 2018. Posledné Zbohom i poďakovanie významnemu človeku vyslovil prezident Srz Rudolf Boroš RSDr. Ocenil celoživotnú prácu Ondreja Budaja, ktorý vždy dával jednotu Srz na popredné miesto. Od roku 1952 do roku 1992 dlhých 40 rokov zodpovedne výkonaval funkciu tajomníka Srz. V tomto období sa vybudovalo viacero výrobných stredísk Srz. Na rozlúčkovom obrade sa zúčasnili bývalí i terajší vrcholový predstavitelia Srz i známe osobností z oblastí rybárstva na Slovensku.

 
ČESŤ JEHO PAMIATKE.
 

27. marca sa po prvýkrát zišli novozvolení členovia výboru Mo Srz Orlov.

Schôdzu výboru otvoril novozvolený predseda PaedDr. Ladislav Polák.

Po kontrole došlej pošty sa uskutočnili voľby funkcionárov vo výbore, predsedníctva, disciplinárnej komisie. Nová kontrolná komisia si tiež zvolila svojho predsedu.Predseda volebnej komisie odovzdal zapečatené hlasovacie lístky novozvolenému predsedovi kon.komisie. Výbor sa ďalej zaoberal termínom a miestom pre odovzdanie a prevzatie agendy medzi preberajúcimi zvolenými a odovzdavajúcimi bývalymi členmi výboru. Hodnotila sa Včs. Prejednalo sa jarné zarybnenie pstruhového štrkoviska Plaveč. Dvanastého apríla bude do  štrkoviska Plaveč vysadených  500kg dvojročného pstruha duhového cca od 30-37cm a 250kg Pd2-výber cca1kg kus. S neskorším dalším postupným zarybnením Sivoňa i Pd2. Taktiež jarným zarybnením kaprových vôd cca 5 200 kilogramami Kapra rybníčného. Dolaďovali sa úlohy pred otvorením pstruhovej sezóny. Hovorilo sa tiež o zaslaní schváleného celkového uznesenia i zápisnice z Včs na Radu Srz. V bode programu "rôzne" sa prejednávalo kŕmenie rýb, ukladanie umelých neresísk, spevnenie brehovej časti lomovým kameňom, archivácia videozáznamu z členskej schôdze atď. 
 
V závere sa predseda poďakoval všetkým prítomným poprial im požehnané sviatky a prvé zasadnutie výboru ukončil.
 

Novozvolení funkcionári Mo Srz Orlov:
 
PaedDr. Ladislav Polák = predseda. Priorita - riadenie chodu celej organizácie, životné prostredie, čistota vôd, reprezentácia organizácie navonok, štatutár.
 
MVDr. Jozef Cabrnoch = podpredseda. Zároveň zástupca hlavného hospodára, zdravotný stav rýb, počas nepritomnosti predsedu s poverením predsedu zastupuje predsedu vo všetkých kompetenciách, štatutár.
 
Mgr. Vladimír Čema PhD. = podpredseda. Práca s deťmi a mládežou, administrátor web stránky (www.mosrzorlov.sk)

Robert Plaskoň = tajomník. Zároveň poverený vedením pokladne, kulturný referend.

Bc. Jozef Husovský = vedúci rybárskej stráže. Ochrana a obnova majetku, nové investície.

Erik Zbiňovský = učtovník. Športová činnosť, evidencia nájomných a sponzorských zmluv.

Pavol Fuchs = výdaj ročných a denných povolení, členských známok.
 
Marián Bučák = pomocný hospodár. Koordinátor pre celkové zabezpečenie rybárskych pretekov a iných podujatí, akcií.
 
Pavel Švec = hlavný hospodár. Zarybnenie revírov, celkova sumarizácia brigadnickej činnosti, predaj hlavatkových povolení, starostlivosť o revíry.
 
 

Disciplinárna komisia Mo Srz Orlov:
 
Milan Šido = predseda. 
Mgr. Michal Kopčák = člen.

Milan Kalakaj = člen.

 

Kontrolná komisia Mo Srz Orlov:

Jozef Kovalčík = predseda.
Mgr. Marián Ivan = člen.
Ing. Marián Čelko = člen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia ORLOV

                       U Z N E S E N I E

z členskej schôdze MO SRZ ORLOV konanej dňa 24.3.2018

Členská schôdza MO SRZ v ORLOVE

K o n š t a t u j e, že vytýčené úlohy v pláne práce na rok 2017 a uznesenie
z členskej schôdze boli splnené. Niektoré úlohy z dôvodu vybavovania cez
miestne a štátne inštitúcie ostávajú v platnosti aj naďalej.

S c h v a ľ u j e :

a/ Správu o hospodárení výboru MO SRZ v Orlove za rok 2017
b/ Správu o hospodárení za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok
2018
c/ Správu kontrolnej komisie za rok 2017
d/ Správu hospodára o stave a pláne zarybnenia
e/ Voľbu nového výboru MO SRZ Orlov a voľbu
členov kontrolnej komisie

Ukladá :


1. Dbať na dobrý zdravotný stav rýb, zabezpečiť dostatok krmív a liečiv. Osobne preberať
násadové ryby od dodávateľov, sledovať znečistenie vôd, zabezpečiť účasť funkcionárov
MO na vodoprávnych konaniach pri ťažbe riečneho materiálu a pri jednaniach o výstavbe
MVE na rieke Poprad.
Termín : rok 2018 Zodpovední : predseda MO, hospodár MO a
pri preberaní rýb člen kontrol-
nej komisie


2. Každý člen MO SRZ v Orlove, okrem členov MO nad 62 rokov, telesne postihnutých, žien
a študentov do 18 rokov, odpracuje 5 brigádnických hodín pre MO. Člen, ktorý brigádu
neodpracuje uhradí 50,- € na účet MO SRZ Orlov ako príspevok na zarybnenie.
Termín : rok 2018 Zodpovední: všetci členovia MO SRZ

3. Členom MO SRZ dodržiavať čistotu okolo rybníkov, vodných plôch a vodných tokov.
Prinesený, ale taktiež vyzbieraný odpad na mieste lovu, neponechávať vo vreciach pri
vodnej ploche, ale tento po ukončení lovu uložiť na miesta k tomu určené.
Termín : rok 2018 Zodpovední : všetci členovia MO SRZ

4. Členom výboru a členom MO využívať súkromné motorové vozidlá na plnenie úloh
v rámci MO, len po predchádzajúcom súhlase štatutárov MO. Úhradu účtovať podľa
platných predpisov.
Termín rok 2018 Zodpovední : členovia výboru a členovia MO

5. Správcom chát a pokladníkovi MO za ubytovanie na chatách vyberať poplatok vo výške :
Chaty : Orlov a Andrejovka od členov MO a ich rodinných príslušníkov 2,- € za noc, od
nečlenov MO 4,- € za noc. Deti do 10 rokov za ubytovanie neplatia.
Termín : rok 2018 Zodpovední : správcovia chát

6. Rozvíjať dobré susedské vzťahy medzi MO SRZ Orlov a PZW Kolo Muszyna v PR a MO SRZ
Stará Ľubovňa.
Termín : rok 2018 Zodpovední : Predseda MO

7. Vykonávať zarybňovanie revírov MO v súlade so schváleným plánom zarybnenia na rok
2018. Zarybňovanie jednotlivých revírov vykonávať proporcionálne, podľa množstva
úlovkov, predaných povolení a podľa množstva vybraných finančných prostriedkov.
Termín : rok 2018 Zodpovední : Hospodár MO a výbor MO

8. Účelne a hospodárne nakladať s finančnými prostriedkami MO v roku 2018 s dôrazom na
plánované položky v rozpočte a podľa potreby zrealizovať presuny finančných
prostriedkov v rámci jednotlivých kapitol, pritom hospodáriť tak, aby hospodársky
výsledok za rok 2018 nebol v strate.
Termín : rok 2018 Zodpovedný : predseda MO

9. Viesť evidenciu členov, vydaných povolení a úlovkov v elektronickej podobe.
Termín : rok 2018 Zodpovední: predseda, tajomník a hospodár MO

10. Zorganizovať rybárske preteky pre deti MO v love pstruha dúhového na pstruhovom
rybníku na Deň detí. Podľa tohto termínu zarybniť pstruhový rybník pre potreby tejto
súťaže.
Termín : v texte Zodpovední : výbor MO

11. Zaplatené členské a zaplatené povolenia na lov rýb, ak tieto nebudú vybrané do 31.8
v bežnom roku, tieto finančné prostriedky zostávajú v organizácii a budú použité na nákup
rýb.
Termín: v roku 2018 Zodpovedný : predseda MO


12. V roku 2018 realizovať zarybnenie revírov MO SRZ Orlov v objeme minimálne 51%
z celkovej sumy vyzbieraných finančných prostriedkov.
Termín : priebežne v roku 2018 Zodpovední : výbor MO a kontrolná komisia
Prítomní: 145 hlasovalo : za : 144 proti : 0 zdržalo sa : 1


13. Členská schôdza ukladá tajomníkovi MO SRZ Orlov, cez administrátora na webovej
Stránke organizácie zverejňovať jednotlivé výpisy uznesení, s menami členov výboru,
a kto ako hlasoval o jednotlivých bodoch prerokovávaných uznesení z výborov.
Termín : priebežne Zodpovedný : tajomník MO SRZ
Prítomní : 145 hlasovalo: za : 144 proti : 0 zdržalo sa : 1

14. Ukladá výboru MO SRZ Orlov v roku 2018 požiadať RADU SRZ o prerevírovanie lovnej
lipňovej zväzovej vnútroštátnej rieky Poprad č. r. 4-1951- 6-1 s výskytom hlavátky na lovnú
kaprovú zväzovú vodu s výskytom hlavátky.
Termín : rok 2018 Zodpovedný : výbor MO
Prítomní : 186 hlasovalo : za : 145 proti : 35 zdržalo sa : 6

15. Každý nákup pozemkov pod vodnou plochou i brehovými časťami okolo revírov
zrealizovať až po odsúhlasení členskou schôdzou.
Termín : priebežne Zodpovedný : výbor MO SRZ
Prítomní : 146 hlasovalo: za : 105 proti : 26 zdržalo sa : 15

16. Štrkovisko Orlov č. r. 4-2720- 1-1 zarybniť pstruhom dúhovým minimálne v objeme 300,-
kilogramov
Termín : rok 2018 Zodpovedný : hospodár MO SRZ
Prítomní : 190 hlasovalo: za : 136 proti : 36 zdržalo sa : 18


17. Všetkým členom MO SRZ Orlov, ako aj ostatným rybárom, ktorí sú na hosťovaní v našej
MO, výbor MO doporučuje na Štrkovisku Orlov, číslo revíru 4-2720- 1-1, kapra nad 70,- cm
púšťať späť do vody.
Termín : rok 2018 Zodpovední: všetci členovia MO a loviaci rybári
Prítomní : 189 hlasovalo : za : 176 proti : 0 zdržalo sa: 13


18. Členská schôdza ukladá výboru MO SRZ Orlov pre ďalšie volebné obdobie zásadne
nesúhlasiť s akoukoľvek ťažbou štrkov v toku rieky ( okrem havárijných stavov ) Poprad
spadajúcich do pôsobnosti MO SRZ Orlov a to v revíroch č. 2A 4-1950- 6-1 a 2B 4-1951- 6-1.
Výbor musí využívať všetky zákonné prostriedky, aby boli ťažby štrkov na rieke Poprad
zakázané.
Termín rok 2018 Zodpovedný : výbor MO SRZ
Prítomní : 194 hlasovalo : za : 147 proti : 1 zdržalo sa: 46

19. Z dôvodu sprehľadnenia príjmovej časti rozpočtu našej organizácie zabezpečiť, aby platby
za členské príspevky, ročné povolenky na rybolov všetkých kategórií, poplatky za
prenájom pozemkov pod chatami, zápisné a poplatky za neodpracované brigády, boli
uhrádzané bezhotovostným platobným stykom na účet našej MO SRZ. Ostatné platby v hotovostnom styku vykonávať výlučne oproti pokladničnému dokladu tak, ako to stanovuje zákon o účtovníctve.

Termín : rok 2018 Zodpovední : správcovia chát a p.Fuchs
Prítomní : 145 hlasovalo : za : 140 proti : 1 zdržalo sa : 4

 

O konečnom znení uznesenia sa hlasovalo an blok.

Prítomní : 145 hlasovalo : za : 144 proti : 1 zdržalo sa : 0

 

V Orlove dňa 24.3.2018 Predseda návrhovej komisie :

Za výbor MO SRZ Orlov :

Ďalšie články...

  1. Požehnané Veľkonočné sviatky
  2. Výsledky hospodárenia MO SRZ Orlov za rok 2017
  3. Zrušenie školenia
  4. Pozvánka na VČS

Kalendár akcií

<<  August 2019  >>
 po  ut  st  št  pi  so  ne 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Sezóna 2017

Preteky dospelí...
Image Detail

Kto je Online

Práve tu je 7 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Prihlásenie člena