Slovenský  rybársky zväz,  Miestna organizácia  ORLOV

                         U  Z  N  E  S  E  N  I  E

          Z členskej schôdze MO SRZ ORLOV  konanej dňa 2.4.2017

 

Členská schôdza  MO SRZ  v ORLOVE

 

K o n š t a t u j e, že vytýčené  úlohy v pláne práce  na rok 2016 a uznesenie z členskej schôdze boli splnené. Niektoré úlohy z dôvodu vybavovania cez miestne a štátne inštitúcie ostávajú v platnosti aj naďalej.

 

S c h v a ľ u j e: a/ Správu o činnosti výboru MO SRZ  v Orlove za rok 2016

                               b/ Správu o hospodárení za rok 2016 a návrh rozpočtu na

                                      rok  2017

                               c/ Správu kontrolnej komisie za rok 2016

                                d/ Plán hlavných úloh na rok 2017

                                

 

Ukladá:

 

1.         Dbať na dobrý  zdravotný stav rýb, zabezpečiť dostatok krmív a liečiv. Osobne prebrať násadové ryby od dodávateľov, sledovať znečisťovanie vôd, zabezpečiť účasť funkcionárov MO na vodoprávnych konaniach  pri ťažbe riečneho materiálu a pri jednaniach o výstavbe MVE na  rieke Poprad.

              Termín:  rok 2017                                       Zodpovední: predseda MO  a hospodár  MO

 

2.         Každý člen MO SRZ v Orlove, okrem členov MO nad 62 rokov, členov telesne postihnutých, žien a študentov do 18 rokov, odpracuje 5 brigádnických hodín pre MO. Člen, ktorý brigádu neodpracuje uhradí 50,-eur na účet MO SRZ Orlov ako príspevok na zarybnenie.

 

             Termín: rok  2017                                         Zodpovední:  výbor MO, hospodár a Fuchs

 

3.          Členom MO SRZ dodržiavať čistotu okolo rybníkov, vodných plôch a vodných  tokov.

Termín: rok 2017 - 2018                                           Zodpovední: všetci členovia MO SRZ

 

4.          Členom výboru a členom MO využívať súkromné motorové vozidlá na plnenie úloh v rámci MO, len po predchádzajúcom súhlase predsedu alebo tajomníka MO. Úhradu účtovať podľa platných predpisov.

             Termín: 2017                                                Zodpovední: členovia  výboru a členovia MO

 

5.           Ukončiť stavebné úpravy na chate v Plavči tak, aby slúžila  ako Rybársky dom. Podľa potreby vyčleniť finančné prostriedky.

             Termín: rok 2017                                         Zodpovední: predseda MO a Jozef Maček

 

6.           Správcom chát a pokladníkovi MO za ubytovanie na chatách vyberať poplatok vo výške:                                                                                    Chaty:   Orlov a Andrejovka  od členov MO a ich  rodinných príslušníkov -  2,-eura z noc

                     Od nečlenov MO  4,- eura za noc, deti do 10 rokov  za ubytovanie neplatia.

              Termín: rok 2017                                       Zodpovední: správcovia chát a pokladník MO

 

7.            Rozvíjať dobré susedské vzťahy medzi MO SRZ Orlov a PZW Kolo Muszyna v PR a MO SRZ Stará  Ľubovňa.

               Termín :rok  2017                                     Zodpovedný: predseda MO

 

8.            Vykonávať zarybňovanie revírov  MO v súlade so schváleným plánom zarybnenia na rok 2017. Zarybňovanie jednotlivých revírov vykonávať proporcionálne, podľa množstva predaných povolení a podľa množstva vybraných finančných prostriedkov.

               Termín: rok  2017                                    Zodpovedný: Hospodár MO a výbor MO

 

9.            Všetkým členom MO SRZ Orlov, ako aj ostatní rybári, ktorí sú na hosťovaní v našej MO, na Štrkovisku Orlov, číslo revíru 4-2720-1-1, kapor nad 65 cm sa  púšťa späť do vody.

               Termín: rok  2017                                   Zodpovední: všetci členovia MO a loviaci rybári

 

10.          Na Štrkovisku  Orlov , revír 4-2720-1-1 loviť Jesetera sibírskeho   spôsobom chyť a pusť.

               Termín:  rok 2017

                                                                                Zodpovední: členovia MO a loviaci

11.          Účelne a hospodárne nakladať  s finančnými prostriedkami MO v roku 2017 s dôrazom na plánované položky v rozpočte a podľa potreby realizovať presuny finančných prostriedkov v rámci jednotlivých kapitol, pritom hospodáriť tak, aby hospodársky výsledok nebol v strate.

              Termín: rok 2017                                     Zodpovedný: predseda MO

 

12 .         Výboru, aby v súlade s rozpočtom vykonával všetky dostupné opatrenia na skvalitnenie životného prostredia rýb na revíroch MO SRZ Orlov, za účelom okysličenia vody v koryte rieky, potokov a na  štrkoviskách, spevnenia brehových častí a vytvorenia čo najlepších prírodných podmienok pre život všetkých druhov rýb.

             Termín: počas roka 2017                      Zodpovedný: hospodár MO

 

13.         Sprísniť kontrolu  brigádnickej činnosti u všetkých členov MO a o odpracovaných hodinách viesť presnú evidenciu.  Účasť na brigáde evidovať formou prezenčnej listiny, ktorú pri nástupe  s výkone brigády podpíše člen MO.

              Termín: rok 2017                                  Zodpovedný: členovia výboru a HH

 

14.         Finančné prostriedky, ktoré prídu na účet  MO, so správou pre prijímateľa  „IKRY“, použiť výlučne na úhradu nákladov spojených s vysádzaním ikier nad rámec zarybňovacieho plánu.

              Termín: rok 2017                                 Zodpovední: predseda a podpredseda MO

 

15.         Zverejňovať na svojej WEB stránke správu o hospodárení  a podľa možnosti výpis uznesení zo zasadania výboru MO, aby sa s  materiálmi mohla oboznámiť členská základňa.

             Termín: rok 2017                                  Zodpovední: tajomník a podpredseda MO

 

16.        Viesť evidenciu členov, vydaných povolení a úlovkov v elektronickej podobe.

             Termín: rok 2017                                 Zodpovední : podpredseda a tajomník MO

17.         Zorganizovať rybárske preteky pre deti MO v love Pstruha dúhového na pstruhovom rybníku na  Deň deti.  Podľa tohto termínu zarybniť pstruhový rybník pre potreby tejto súťaže.

             Termín: v texte                                     Zodpovední:  výbor

 

18.        Zaplatené členské a zaplatené povolenia na lov rýb, ak nebudú vybrané do 31.8. v bežnom roku, tieto  finančné prostriedky  ostávajú  v organizácii a budú použité na nákup rýb.

             Termín: v roku 2017 - 2018                 Zodpovedný: predseda  MO

 

19.        Kontrolu  brigádnickej   činnosť rozdeliť pre výbor.

             Termín: rok  2017                               Zodpovedný: výbor MO

 

20.        Zarybniť kaprové vody zubáčom a šťukou podľa stavu finančných prostriedkov.

             Termín: v roku 2017                          Zodpovedný: výbor MO

 

21.        Uklada  požiadať Radu SRZ  o povolenie na skorší lov kapra na kaprových vodách od 15.5.2017 , na dva roky.

Hlasovalo 168 členov za 165, proti 0, zdržali sa 3

            Termín: rok  2017-2018                     Zodpovedný: tajomník MO

 

22.       Z dôvodu sprehľadnenia príjmovej časti rozpočtu našej organizácie  zabezpečiť, aby platby za členské príspevky, povolenky na rybolov všetkých kategórii, poplatky za prenájom pozemkov pod chatami, zápisné, a ako aj poplatky za neodpracované brigády boli uhrádzané výlučne bezhotovostným  platobnom stykom priamo na bankový účet našej organizácie , t.j. prostredníctvom poštovej poukážky, internet bankingu, prevodným príkazom zo svojho osobného účtu, resp. osobným vkladom na účet našej organizácie vedený v SLSP a.s. Ostatné platby t.j. platby za ubytovanie na chatách našej organizácie v prípade hotovostného  platobného styku vykonávať výlučne oproti príjmovému pokladničnému dokladu tak, ako to stanovuje zákon o účtovníctve.

Hlasovalo 168 členov, za bolo 165, proti nikto, zdržali sa 3.

           Termín: rok 2017                            Zodpovední: členovia MO a pokladník

 

23.       Ukladá žiadosti o kandidátku za člena výboru a kontrolnej komisie do volieb  v roku 2018 predložiť výboru MO  do 31.12.2017

Hlasovalo 168, za 164, proti 1, zdržali sa 3.

           Termín: v texte                               Zodpovední: členovia MO a výbor MO

 

24.      Ukladá , aby platné uznesenie z členskej schôdze, podpísané kompetentnými osobami bolo zverejnené na webovej stránke  do konca mesiaca apríl 2017.

Hlasovalo: 168, za hlasovalo 166, proti 1, zdržal sa 1

           Termín: v texte                             Zodpovedný: tajomník MO

 

25.       Zrealizovať zarybnenie od stáleho dodávateľa s prioritou: zubáč, kapor, amur v objeme minimálne 51% z celkovej sumy vyzbieraných prostriedkov. 

Hlasovalo: 168, za 159, proti 4 , zdržalo sa 5

            Termín: rok 2017                       Zodpovedný: výbor MO

26.        Ukladá výboru MO požiadať Radu SRZ o prerevírovanie  lovnej zväzovej lipňovej vnútroštátnej rieky Poprad č. 2B, 4-1951-6-1 na lovnú kaprovú zväzovú  vnútroštátnu rieku pre nové revírovacie obdobie 2018,2019,2020.

Hlasovalo: 168, za hlasovalo 143, proti 14, zdržalo sa 11.

            Termín: rok 2017                     Zodpovedný:  výbor MO

 

Za uznesenie z ČS hlasovalo 168 členov, všetci boli za, teda 168 členov.

 

V Orlove dňa 4.2.2017                     Predseda návrhovej komisie:                                            

  

                                                          Za  výbor MO SRZ  Orlov:

                  

 

 

6. apríľa 2017 bolo štrkovisko Plaveč zarybnené 500 kg Pstruhom dúhovym dvojročným (38cm) v sume 1675 eur a 100kg Sivoňom obecným dvojročným (30cm) v sume 550 eur.

Petrov Zdar.

 

V nasledujúcich riadkoch si môžete pozrieť výsledky hospodárenia MO SRZ Orlov tak, ako vyplývajú z účtovnej uzávierky a ako budú prednesené 2.4.2017 na členskej schôdzi.

Čítať ďalej: Výsledky hospodárenia MO SRZ Orlov za rok 2016

Rodičovská kategória: MO SRZ Orlov

NOVÁ TELEVÍZNA RYBÁRSKA RELÁCIA

 

Priatelia,

dávame vám do pozornosti premiéru novej rybárskej relácie s názvom "Na rybách - Petrov zdar!", ktorú na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS.

 

Pripájame zoznam tém, ktoré uvidíte:

 

1. Predstavenie rybárskeho revíru - VN Nosice. Hospodár vodnej nádrže Miroslav Haviar nás prevedie touto vodnou nádržou a popíše všetky obmedzenia, ktoré tu obmedzujú výkon rybárskeho práva našich členov. Patria medzi ne napríklad výstavba železničnej trate, zlý prístup k vode či oplotené pozemky chatármi.

2. Umelý výter šťúk na výrobnom stredisku Rady SRZ v Malom Záluží. Ukážeme si, ako prebieha umelý výter tejto obľúbenej dravej ryby.

3. Ľadochod na rieke Poprad. Určite ste v uplynulom období prostredníctvom viacerých médií zaznamenali informáciu o tejto pre nás rybárov zlej správe. Ľadochod na rieke Poprad zdevastoval rozsiahli úsek rieky Poprad a rozsiahle sú aj škody na rybách. Čo ho spôsobilo a aké sú následky sa dozviete v samotnom príspevku.

4. Jarný lov kaprov na mŕtvom ramene Malého Dunaja. Po zime je na stojatých vodných plochách povolený lov do 15. marca, a to sme využili aj na natáčanie lovu kaprov na feeder. O tom, ako byť pri love v studenej vode úspešný nám porozpráva Igor Psota - špičkový rybár, ktorý sa prevažne venuje lovu na túto jemnú techniku.

Reláciu "Na rybách - Petrov zdar!" si môžete pozrieť na STV2 v časoch:

Sobota 25. marca o 14:25hod. - premiéra

Nedeľa 26. marca o 8:50hod. - repríza

Utorok 28. marca o 16:30hod. - repríza

 

Prajeme vám príjemné sledovanie!

Ďalšie články...

  1. Ľadochody na rieke Poprad č.2B
  2. Úlovky za rok 2016
  3. Zima na našich revíroch
  4. Ikry 2015/2016

Youtube Widget Slider

Kalendár akcií

<<  Jún 2018  >>
 po  ut  st  št  pi  so  ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Sezóna 2017

Preteky detí 20...
Image Detail

Kto je Online

Práve tu je 63 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Prihlásenie člena