Začiatkom mesiaca máj a jún plánujeme dozarybniť pstruhom duhovým pstruhové štr. Plaveč. V kaprových štrkoviskách sa nám už zubáč vytrel do nami uložených neresísk. Vyššie prítoky na kaprových štrkoviskách držia väčšiu hladinu vody, ktorá zaplavuje okolité trávnaté porasty brehových častí. Po očakávanom oteplení by sa do nich a pripravených neresísk mali začať vytierať dalšie bielé ryby.(Ostriež,Pleskáč,Lieň,Plotica,Karas,Bielička,Jalec,Červenica,možno aj Kapor, atd.) Po dĺhšej zimnej prestávke sme rybám dodali trocha potrebného medikovaného krmiva s dôležitými liečivami. Dva krát 100kg Rupínu štr. Ľubotín a dva krát 150kg Rupínu štr. Orlov. S dodržaním dostatočnej lehoty dávkovania i pred plánovaným začatím lovu. (15.máj). Štrkovisko Andrejovka bolo zarybnené 21.apríla (Mo Srz Prešov) Kaprom šupináčom trojročným o váhe 500kg. Jesené zarybnenie Andrejovky zabezpečí naša Mo Srz Orlov. Opravili sme viacere poškodené úseky brehových častí hrádzí. Ďalšiu brigádnickú činnosť nasmerujeme: k uprataniu pivových plechoviek na Ľubotínke nad obcou Vislanka k ochrane väčších stromov(oplotením pňov) okolo revírov pred bobrami a tiež prácami pri prírave úvodných kaprových pretekov dospelých a detí, ktoré sú naplánované na nedeľu 14. mája 2017.

PETROV ZDAR !

 

16. apríľa (nedeľa) začína pstruhová sezóna 2017.

 
Spoločné záhajenie sezóny je ako každý rok na štrkovisku Plaveč (revír 4- 2721-4-1)
ráno o šiestej hodine.

Denný čas lovu rýb je ustanovený na pstruhových vodách v mesiacoch.
 
1.     apríl a september                 od 06.00 do 19.00 hod.
2.     máj a august                       od 05.00 do 21.00 hod.
3.     jún a júl                              od 04.00 do 22.00 hod.
 
V pstruhových vodách sa zakazuje:
 
a)   loviť viac než jednou udicou,
b)   používať ako nástrahu živú rybku,
c)   používať pri love iné ako umelé mušky v počte väčšom ako tri,
d)   pri love prívlačom na mŕtvu rybku používať viac než jeden háčik,
e)   loviť na plávanú a položenú,
f)    používať pri love viac ako jednú nástrahu okrem lovu na umelé mušky,
g)   používať ako nástrahu červy a hmyz vo všetkých vývojových štádiách,
h)   loviť viac ako tri dni v týžní.
 
 Loviaci si môže v jednom dni privlastniť štyri kusy lososovitých druhov rýb.
 Loviaci od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia. Privlastniť si  môže v jednom dni dva kusy lososovitých druhov rýb.
 
PETROV ZDAR !
 

          Slovenský  rybársky zväz,  Miestna organizácia  ORLOV

                         U  Z  N  E  S  E  N  I  E

          Z členskej schôdze MO SRZ ORLOV  konanej dňa 2.4.2017

 

Členská schôdza  MO SRZ  v ORLOVE

 

K o n š t a t u j e, že vytýčené  úlohy v pláne práce  na rok 2016 a uznesenie z členskej schôdze boli splnené. Niektoré úlohy z dôvodu vybavovania cez miestne a štátne inštitúcie ostávajú v platnosti aj naďalej.

 

S c h v a ľ u j e: a/ Správu o činnosti výboru MO SRZ  v Orlove za rok 2016

                               b/ Správu o hospodárení za rok 2016 a návrh rozpočtu na

                                      rok  2017

                               c/ Správu kontrolnej komisie za rok 2016

                                d/ Plán hlavných úloh na rok 2017

                                

 

Ukladá:

 

1.         Dbať na dobrý  zdravotný stav rýb, zabezpečiť dostatok krmív a liečiv. Osobne prebrať násadové ryby od dodávateľov, sledovať znečisťovanie vôd, zabezpečiť účasť funkcionárov MO na vodoprávnych konaniach  pri ťažbe riečneho materiálu a pri jednaniach o výstavbe MVE na  rieke Poprad.

              Termín:  rok 2017                                       Zodpovední: predseda MO  a hospodár  MO

 

2.         Každý člen MO SRZ v Orlove, okrem členov MO nad 62 rokov, členov telesne postihnutých, žien a študentov do 18 rokov, odpracuje 5 brigádnických hodín pre MO. Člen, ktorý brigádu neodpracuje uhradí 50,-eur na účet MO SRZ Orlov ako príspevok na zarybnenie.

 

             Termín: rok  2017                                         Zodpovední:  výbor MO, hospodár a Fuchs

 

3.          Členom MO SRZ dodržiavať čistotu okolo rybníkov, vodných plôch a vodných  tokov.

Termín: rok 2017 - 2018                                           Zodpovední: všetci členovia MO SRZ

 

4.          Členom výboru a členom MO využívať súkromné motorové vozidlá na plnenie úloh v rámci MO, len po predchádzajúcom súhlase predsedu alebo tajomníka MO. Úhradu účtovať podľa platných predpisov.

             Termín: 2017                                                Zodpovední: členovia  výboru a členovia MO

 

5.           Ukončiť stavebné úpravy na chate v Plavči tak, aby slúžila  ako Rybársky dom. Podľa potreby vyčleniť finančné prostriedky.

             Termín: rok 2017                                         Zodpovední: predseda MO a Jozef Maček

 

6.           Správcom chát a pokladníkovi MO za ubytovanie na chatách vyberať poplatok vo výške:                                                                                    Chaty:   Orlov a Andrejovka  od členov MO a ich  rodinných príslušníkov -  2,-eura z noc

                     Od nečlenov MO  4,- eura za noc, deti do 10 rokov  za ubytovanie neplatia.

              Termín: rok 2017                                       Zodpovední: správcovia chát a pokladník MO

 

7.            Rozvíjať dobré susedské vzťahy medzi MO SRZ Orlov a PZW Kolo Muszyna v PR a MO SRZ Stará  Ľubovňa.

               Termín :rok  2017                                     Zodpovedný: predseda MO

 

8.            Vykonávať zarybňovanie revírov  MO v súlade so schváleným plánom zarybnenia na rok 2017. Zarybňovanie jednotlivých revírov vykonávať proporcionálne, podľa množstva predaných povolení a podľa množstva vybraných finančných prostriedkov.

               Termín: rok  2017                                    Zodpovedný: Hospodár MO a výbor MO

 

9.            Všetkým členom MO SRZ Orlov, ako aj ostatní rybári, ktorí sú na hosťovaní v našej MO, na Štrkovisku Orlov, číslo revíru 4-2720-1-1, kapor nad 65 cm sa  púšťa späť do vody.

               Termín: rok  2017                                   Zodpovední: všetci členovia MO a loviaci rybári

 

10.          Na Štrkovisku  Orlov , revír 4-2720-1-1 loviť Jesetera sibírskeho   spôsobom chyť a pusť.

               Termín:  rok 2017

                                                                                Zodpovední: členovia MO a loviaci

11.          Účelne a hospodárne nakladať  s finančnými prostriedkami MO v roku 2017 s dôrazom na plánované položky v rozpočte a podľa potreby realizovať presuny finančných prostriedkov v rámci jednotlivých kapitol, pritom hospodáriť tak, aby hospodársky výsledok nebol v strate.

              Termín: rok 2017                                     Zodpovedný: predseda MO

 

12 .         Výboru, aby v súlade s rozpočtom vykonával všetky dostupné opatrenia na skvalitnenie životného prostredia rýb na revíroch MO SRZ Orlov, za účelom okysličenia vody v koryte rieky, potokov a na  štrkoviskách, spevnenia brehových častí a vytvorenia čo najlepších prírodných podmienok pre život všetkých druhov rýb.

             Termín: počas roka 2017                      Zodpovedný: hospodár MO

 

13.         Sprísniť kontrolu  brigádnickej činnosti u všetkých členov MO a o odpracovaných hodinách viesť presnú evidenciu.  Účasť na brigáde evidovať formou prezenčnej listiny, ktorú pri nástupe  s výkone brigády podpíše člen MO.

              Termín: rok 2017                                  Zodpovedný: členovia výboru a HH

 

14.         Finančné prostriedky, ktoré prídu na účet  MO, so správou pre prijímateľa  „IKRY“, použiť výlučne na úhradu nákladov spojených s vysádzaním ikier nad rámec zarybňovacieho plánu.

              Termín: rok 2017                                 Zodpovední: predseda a podpredseda MO

 

15.         Zverejňovať na svojej WEB stránke správu o hospodárení  a podľa možnosti výpis uznesení zo zasadania výboru MO, aby sa s  materiálmi mohla oboznámiť členská základňa.

             Termín: rok 2017                                  Zodpovední: tajomník a podpredseda MO

 

16.        Viesť evidenciu členov, vydaných povolení a úlovkov v elektronickej podobe.

             Termín: rok 2017                                 Zodpovední : podpredseda a tajomník MO

17.         Zorganizovať rybárske preteky pre deti MO v love Pstruha dúhového na pstruhovom rybníku na  Deň deti.  Podľa tohto termínu zarybniť pstruhový rybník pre potreby tejto súťaže.

             Termín: v texte                                     Zodpovední:  výbor

 

18.        Zaplatené členské a zaplatené povolenia na lov rýb, ak nebudú vybrané do 31.8. v bežnom roku, tieto  finančné prostriedky  ostávajú  v organizácii a budú použité na nákup rýb.

             Termín: v roku 2017 - 2018                 Zodpovedný: predseda  MO

 

19.        Kontrolu  brigádnickej   činnosť rozdeliť pre výbor.

             Termín: rok  2017                               Zodpovedný: výbor MO

 

20.        Zarybniť kaprové vody zubáčom a šťukou podľa stavu finančných prostriedkov.

             Termín: v roku 2017                          Zodpovedný: výbor MO

 

21.        Uklada  požiadať Radu SRZ  o povolenie na skorší lov kapra na kaprových vodách od 15.5.2017 , na dva roky.

Hlasovalo 168 členov za 165, proti 0, zdržali sa 3

            Termín: rok  2017-2018                     Zodpovedný: tajomník MO

 

22.       Z dôvodu sprehľadnenia príjmovej časti rozpočtu našej organizácie  zabezpečiť, aby platby za členské príspevky, povolenky na rybolov všetkých kategórii, poplatky za prenájom pozemkov pod chatami, zápisné, a ako aj poplatky za neodpracované brigády boli uhrádzané výlučne bezhotovostným  platobnom stykom priamo na bankový účet našej organizácie , t.j. prostredníctvom poštovej poukážky, internet bankingu, prevodným príkazom zo svojho osobného účtu, resp. osobným vkladom na účet našej organizácie vedený v SLSP a.s. Ostatné platby t.j. platby za ubytovanie na chatách našej organizácie v prípade hotovostného  platobného styku vykonávať výlučne oproti príjmovému pokladničnému dokladu tak, ako to stanovuje zákon o účtovníctve.

Hlasovalo 168 členov, za bolo 165, proti nikto, zdržali sa 3.

           Termín: rok 2017                            Zodpovední: členovia MO a pokladník

 

23.       Ukladá žiadosti o kandidátku za člena výboru a kontrolnej komisie do volieb  v roku 2018 predložiť výboru MO  do 31.12.2017

Hlasovalo 168, za 164, proti 1, zdržali sa 3.

           Termín: v texte                               Zodpovední: členovia MO a výbor MO

 

24.      Ukladá , aby platné uznesenie z členskej schôdze, podpísané kompetentnými osobami bolo zverejnené na webovej stránke  do konca mesiaca apríl 2017.

Hlasovalo: 168, za hlasovalo 166, proti 1, zdržal sa 1

           Termín: v texte                             Zodpovedný: tajomník MO

 

25.       Zrealizovať zarybnenie od stáleho dodávateľa s prioritou: zubáč, kapor, amur v objeme minimálne 51% z celkovej sumy vyzbieraných prostriedkov. 

Hlasovalo: 168, za 159, proti 4 , zdržalo sa 5

            Termín: rok 2017                       Zodpovedný: výbor MO

26.        Ukladá výboru MO požiadať Radu SRZ o prerevírovanie  lovnej zväzovej lipňovej vnútroštátnej rieky Poprad č. 2B, 4-1951-6-1 na lovnú kaprovú zväzovú  vnútroštátnu rieku pre nové revírovacie obdobie 2018,2019,2020.

Hlasovalo: 168, za hlasovalo 143, proti 14, zdržalo sa 11.

            Termín: rok 2017                     Zodpovedný:  výbor MO

 

Za uznesenie z ČS hlasovalo 168 členov, všetci boli za, teda 168 členov.

 

V Orlove dňa 4.2.2017                     Predseda návrhovej komisie:                                            

  

                                                          Za  výbor MO SRZ  Orlov:

                  

 

 

6. apríľa 2017 bolo štrkovisko Plaveč zarybnené 500 kg Pstruhom dúhovym dvojročným (38cm) v sume 1675 eur a 100kg Sivoňom obecným dvojročným (30cm) v sume 550 eur.

Petrov Zdar.

 

V nasledujúcich riadkoch si môžete pozrieť výsledky hospodárenia MO SRZ Orlov tak, ako vyplývajú z účtovnej uzávierky a ako budú prednesené 2.4.2017 na členskej schôdzi.

Čítať ďalej: Výsledky hospodárenia MO SRZ Orlov za rok 2016

Rodičovská kategória: MO SRZ Orlov

Ďalšie články...

  1. Pozvánka na členskú schôdzu
  2. NOVÁ TELEVÍZNA RYBÁRSKA RELÁCIA
  3. Ľadochody na rieke Poprad č.2B
  4. Úlovky za rok 2016

Youtube Widget Slider

Kalendár akcií

<<  November 2018  >>
 po  ut  st  št  pi  so  ne 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Sezóna 2017

Preteky detí 20...
Image Detail

Kto je Online

Práve tu je 31 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Prihlásenie člena